W zakresie prawa karnego usługi świadczone przez Kancelarię obejmują:

  • obronę we wszystkich stadiach prowadzonego postępowania przygotowawczego
  • udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów jak i posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
  • obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym, polegającą na reprezentacji w toku prowadzonej rozprawy, sporządzaniu wymaganych okolicznościami sprawy pism procesowych, takich jak wnioski o przeprowadzenie dowodów, zarzuty do opinii biegłych, apelacje, kasacje, zażalenia etc.
  • reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach dotyczących przerwy w karze, odroczenia jej wykonania jak i warunkowego przedterminowego zwolnienia.
  • reprezentacja ofiar przestępstw dochodzących swoich praw w procesie karnym, poprzez sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, zażaleń na postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego, reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych we wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i sądowego.
  • reprezentacja osób niebędących stronami (świadkowie w procesach karnych)
  • reprezentacja obwinionych w sprawach o wykroczenia

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną podejrzanym a także osobom tymczasowo aresztowanym w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego. Uczestniczymy w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów jak i posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zapewniamy kompleksową obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym, polegającą na reprezentowaniu klienta w toku prowadzonej rozprawy, sporządzaniu wymaganych okolicznościami sprawy pism procesowych, takich jak wnioski o przeprowadzenie dowodów, zarzuty do opinii biegłych, apelacje, kasacje, zażalenia. Naszą szczególną specjalizacją są sprawy, w których wymagana jest biegła znajomość kryminalistyki i medycyny sądowej.

Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach o wykroczenia jak i w postępowaniu wykonawczym, gdzie zapewniamy profesjonalną pomoc w sprawach dotyczących przerwy w karze, odroczenia jej wykonania jak i warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Kancelaria udziela również pomocy ofiarom przestępstw, które w procesie karnym dochodzą swoich praw. Świadczona przez nas pomoc polega na sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, zażaleń na postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego, reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych we wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i sądowego.